Danh sách mẫu biểu hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới nhất do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành. Tài liệu này được sưu tập biên soạn và chia sẻ bởi Kế Toán Hà Nội.

Danh sách mẫu biểu hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

mẫu biểu hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu

MẪU BIỂU HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ XÉT GIẢM THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1780/QĐ-TCHQ ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

KÝ HIỆU

TÊN GỌI

GHI CHÚ

1.

Mu số 01/PTN/KTT

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

 

2.

Mu số 02/PL/KTT

Phiếu phân loại hồ sơ

 

3.

Mẫu số 03/ĐX/KTT

Phiếu đề xuất về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế

Dùng trong trường hợp gửi không đúng địa chỉ cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết

4.

Mu số 04/TT/KTT

Tờ trình về việc hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế

 

5.

Mu số 05/TB/KTT

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

 

6.

Mu số 06/BB/KTT

Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Dùng cho trường hợp hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế.

7.

Mẫu số 07/TB/KTT

Thông báo về việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Dùng cho trường hợp hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế

8.

Mu số 08/ĐX/KTT

Phiếu đề xuất về các nội dung trọng điểm cần kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Dùng cho trường hợp đơn vị hải quan hoàn thuế, không thu thuế không trực tiếp kiểm tra (hồ sơ giao cho đơn vị khác thực hiện kiểm tra)

9.

Mẫu số 09/TB/KTT

Thông báo về việc không thuộc đối tượng được hoàn thuế, không thu thuế

Dùng cho trường hợp không thuộc đối tượng/không đủ điều kiện hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế

10.

Mẫu số 10/QĐ/KTT

Quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 

11.

Mẫu số 11/TB/KTT

Thông báo về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

 

12.

Mu số 12/TB/KTT

Thông báo về việc tạm dừng kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 

13.

Mẫu số 13/QĐ/KTT

Quyết định về việc gia hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 

14.

Mu số 14/BB/KTT

Biên bản công bố quyết định kiểm tra

 

15.

Mẫu số 15/BB/KTT

Biên bản kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 

16.

Mu số 16/KL/KTT

Kết luận kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 

17.

Mẫu số 17/QĐ/KTT

Quyết định về việc giảm thuế

Dùng cho trường hợp xét giảm thuế

Kế Toán Hà Nội mong rằng tài liệu Danh sách mẫu biểu hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục: TIN TỨC KẾ TOÁN

lop hoc ke toan tai dong da


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn