Tải Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016 mới nhất, Down Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016 mới nhất, Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016 mới nhất do Bộ Tài Chính ban hành, Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016. Nếu bạn đang cần mẫu báo cáo công nợ đầu năm hãy tham khảo mẫu do Kế Toán Hà Nội gửi đến bạn bên dưới nhé.

Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016 mới nhất

Mẫu báo cáo công nợ 2016

Bộ (Sở):.....................

 

Đơn vị:.......................

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM

Mã số:.........................................................................................................................................

Tên KH/NCC:.............................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Mã số thuế:................................................................. Tài khoản:..............................................

Nơi mở:......................................................................................................................................

Tài khoản:..................................................................................................................................

 

STT

Chương

Loại

Khoản

Mục

Số dư nợ

Số dư có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............., ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

      Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

   (Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hy vọng tài liệu Mẫu báo cáo công nợ đầu năm 2016 mới nhất sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác, thông tư, luật thuế tại mục: Tin tức kế toán


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn