Hình thức kế toán nhật ký sổ cái như thế nào? Các quy định ra sao?

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản chính sách kế toán doanh nghiệp trong đó có quy định cũng như khái quát rất rõ về Hình thức kế toán nhật ký Sổ cái. Đây là 1 trong những kiến thức kế toán thực hành căn bản mà các bạn cần đặc biệt chú ý nhé. Các bạn cùng tìm hiểu nhé.

Các bạn thân mến! Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ cũng như dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng. Các kế toán trưởng làm dịch vụ kế toán trọn gói tại Tp HCM và trên cả nước. Hiện trung tâm đang giảm 25% lớp học kế toán tại Hà Nam các bạn chú ý theo dõi nhé.

hình thức kế toán nhật ký sổ cái

2- Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái

2.1- Đc trưng cơ bn ca hình thc kế toán Nht ký - S Cái

            Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái là các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được ghi chép kết hợp theo trình tự thời gian và được phân loại, hệ thống hoá theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng 1 quyển sổ kế toán tổng hợp là Sổ Nhật ký- Sổ Cái và trong cùng một quá trình ghi chép.

            Căn cứ để ghi vào Sổ Nhật ký- Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

            2.2-  Các loi s kế toán theo hình thc kế toán Nht ký - S Cái

            Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán chủ yếu sau:

- Sổ Nhật ký- Sổ Cái;

- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

2.3-  Ni dung và trình t ghi s kế toán theo hình thc kế toán Nht ký - S Cái

            - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) đã được kiểm tra, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký- Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ kế toán (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho) phát sinh nhiều lần trong một ngày.

            Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã được dùng để ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

- Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh trong tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.

Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 

Tổng số tiền của cột

 

Tổng số tiền phát sinh

 

Tổng số tiền phát

“ Số tiền phát sinh”

=

Nợ của tất cả  các

=

sinh Có của tất

ở phần Nhật ký

 

tài khoản

 

cả các tài khoản

 

Tổng số dư Nợ các tài khoản

=

Tổng số dư Có các tài khoản

 

 

 

- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng chi tiết lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.

- Số liệu trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái, trên Sổ, Thẻ kế toán chi tiết và “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập Bảng cân đối tài khoản và các báo cáo tài chính khác.

Ngoài văn bản Hình thức kế toán nhật ký sổ cái này, trong thời gian tới Công ty dịch vụ kế toán Hà nội sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản kế toán, tài liệu kế toán mới nhất trong mục TIN TỨC KẾ TOÁN


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn