Các nhóm hàm cần biết trong exel hữu ích cho kế toán

Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Đông giới thiệu đến các bạn các hàm cần biết trong exel hữu ích cho các kế toán. Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

Các nhóm hàm cần biết trong exel

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

1. Hàm DATE:

- Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.

- Cú pháp: DATE(year,month,day)

- Các tham số:

- Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ)

- Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.

- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.

Lưu ý:

- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) cho kiểu ngày.(Ví dụ)

 

2. Hàm DAY:

- Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31.

- Cú pháp: DAY(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.

 

3. Hàm MONTH:

- Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số ở trong khoảng 1 đến 12.

- Cú pháp: MONTH(Series_num)

- Tham số:

- Series_num: Là một chuỗi ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.

 

4. Hàm YEAR:

- Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.

- Cú pháp: YEAR(Serial_num)

- Tham số:

- Serial_num: Là một dữ liệu kiểu ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác

 

5. Hàm TODAY:

- Trả về ngày hiện thời của hệ thống.

- Cú pháp: TODAY()

- Hàm này không có các đối số.

 

6. Hàm WEEKDAY:

- Trả về số chỉ thứ trong tuần.

- Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type)

- Các đối số: – Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.

– Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về.

Các nhóm hàm cần biết trong exel ở trên chỉ là 1 phần trong những nhóm hàm quan trọng. Trong các bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của các nhóm hàm cần biết trong exel.

Chúc các bạn thành công!


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

Không có tin nào