Nộp tờ khai thuế và nộp thuế môn bài là 1 phần quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ giúp các bạn làm kế toán nắm được thời gian, địa điểm nộp tờ khai và nộp thuế môn bài cho đúng với quy định của luật quản lý thuế hiện hành.

Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế

        Thuế môn bài là loại thuế  thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.
 I. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài
 
1.  Đối tượng nộp thuế môn bài
      - Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
      - Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX);
     - Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh ).. .  hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số );
     - Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể
 2. Tờ khai hợp lệ: Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:
     - Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
     - Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của cơ sở kinh doanh.
     - Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.
 
 
 3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế:
      Sau khi kê khai tờ khai thuế môn bài, người nộp thuế nộp tờ khai thuế cho cơ quan  thuế quản lý trực tiếp.
     Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc như : Chi nhánh, cửa hàng... kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
     Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
      Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.
 4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai:
     -  Trường hợp người nộp thuế đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.
     -  Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh
 II. Hướng dẫn nộp thuế môn bài
1. Thời hạn nộp thuế môn bài
     - Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch.
     - Cơ sở mới ra kinh doanh  nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.
     - Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.
     - Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
 2. Nơi nộp thuế môn bài
     - Kho bạc Nhà nước hoặc
     - Cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp,  đồng thời nộp thuế Môn bài cho các đơn vị trực thuộc đóng trên cùng địa phương cấp tỉnh.
     - Các đơn vị trực thuộc, đóng trên địa phương cấp tỉnh khác với đơn vị chính thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở. 
     - Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định  như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác ... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.
 3. Thủ tục nộp thuế môn bài
     - Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
     - Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.
 4. Cách ghi giấy nộp tiền vào NSNN
 4.1  Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt (mẫu số C1-02/NS):
      a) Dòng  số CMND : Bỏ trống không ghi .
      b) Dòng Đối tượng nộp tiền ; địa chỉ : Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của đối tượng đi nộp tiền
      c) Dòng Đối tượng nộp thuế, Mã số thuế :Ghi đầy đủ tên,  mã số thuế (nếu có) của đối tượng nộp thuế.
      d) Dòng Nộp NSNN tại KBNN…, tỉnh, thành phố…: Ghi rõ tên KBNN và tên tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế nộp tiền thuế vào NSNN
      đ) Dòng Cơ quan quản lý thu: Ghi rõ tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp
      e) Dòng “Theo thông báo thu (hoặc tờ khai thuế) về .... tháng...năm: Ghi : « Tờ khai thuế môn bài năm... »
      f) Phần “nội dung các khoản nộp ngân sách”: Ghi : « Nộp thuế môn bài ».
     g) Phần ‘Kỳ thuế’ : Ghi năm nộp thuế môn bài
     h) Chương, Loại, Khoản : Ghi tương ứng với loại hình doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo hệ thống Mục lục NSNN.
      i) Mục : Ghi ‘016’
      k) Tiểu mục : Ghi theo bậc thuế môn bài
                      01 :  Nếu nộp thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 3
                     02 :  Nếu nộp thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6
                     99 :  Bậc thuế khác
       i) Số tiền thuế : Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp.
 4.2. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản (mẫu số C1-03/NS):
       a) Các mục  ‘ Đối tượng nộp tiền’, ‘Số CMND)’ ; ‘Địa chỉ’ ; ‘Đối tượng nộp thuế’ ; ‘ Mã số thuế’ ghi giống như giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt.
       b) Dòng “Đề nghị Ngân hàng (KBNN)… trích TK số…”: Ghi rõ tên Ngân hàng hoặc KBNN phục vụ đối tượng nộp, số tài khoản của đối tượng nộp.
       c)  Dòng “Để nộp vào NSNN, tài khoản số… của KBNN…”:  Ghi rõ số tài khoản thu NSNN (TK 741) của KBNN...
       d)  Dòng “Tại Ngân hàng (KBNN)…”: Ghi rõ tên KBNN nơi thực hiện thu NSNN.
       đ) Phần “nội dung các khoản nộp ngân sách”: Ghi « nộp thuế môn bài ».
       e) Chương, Loại, Khoản, Mục, tiểu mục, kỳ thuế, số tiền thuế : Ghi như  điểm 5.1 nêu trên.
 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn