Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế
 
Hãy cùng Kế Toán Hà Nội tìm hiểu chi tiết về văn bản này nhé.
 
Xem thêm: Khóa học kế toán cho giám đốc nhà quản lý - Học quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp

 
     BỘ TÀI CHÍNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC HẢI QUAN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          --------                                                                   ----------------    
Số: 5221/TCHQ-TXNK
V/v Biểu thuế áp dụng năm 2015 Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Để phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao tính hiệu quả của chính sách và là cơ sở cho việc xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho năm 2015, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách liên quan tới Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong thời gian từ đầu năm đến nay, đồng thời có đề xuất phương án cụ thể để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc (các vướng mắc phải có thông tin, số liệu cụ thể để chứng minh; các kiến nghị và phương án đề xuất phải có căn cứ và tính khả thi) theo mẫu sau đây:
 
 
Văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục thuế xuất nhập khẩu) và gửi file mềm công văn (dưới dạng file word) vào địa chỉ email phongphanloai@customs.gov.vn (trường subject đề nghị ghi: Sửa Biểu thuế 2015) trước ngày 31/05/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Thông tin tham khảo:


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn