Báo cáo thực tập kế toán

Nội dung của báo cáo thực tập kế toán

Trong bài viết trước Kế toán Hà Nội đã giới thiệu đến các bạn hướng làm báo cáo thực tập kế toán hay mục lục khái quát những điều cần làm trong báo cáo thực tập kế toán. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một các chi tiết nội dung các chương cần phải phải trong báo cáo thực tập chuyên nghành kế toán.

Và trong bài viết tiếp theo Kế Toán Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn những mẫu báo cáo thực tập kế toán đặt được điểm số cao cũng như đánh giá cao từ các giảng viên. bây giờ chúng ta cùng xem báo cáo thực tập chuyên nghành kế toán cần những gì nhé. Tài liệu này được Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Đông cung cấp các bạn cùng xem nhé. Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế
 
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG  VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
 
- Nêu tóm tắt về đặc điểm kinh tế của ngành thực tập, các chế độ tài chính, các qui định có liên quan đến chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
- Trình bày các khái niệm, các nguyên tắc và các chuẩn mực kế toán có liên quan, nhiệm vụ kế toán về đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề thực tập. 
- Trình bày quy trình quản lý và phương pháp kế toán chi tiết:
· Quy trình quản lý kinh tế về đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề thực tập.
· Chứng từ kế toán ( chỉ nêu tên và số hiệu của chứng từ kế toán)
· Sổ kế toán chi tiết có liên quan.
- Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp:
· Tài khoản kế toán chủ yếu được sử dụng.
· Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chuyên đề thực tập.
· Minh họa bằng sơ đồ kế toán tổng hợp.
 
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN … TẠI DOANH NGHIỆP
 
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thực tập
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị thực tập
- Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của đơn vị.
- Quy trình công nghệ sản xuất của mặt hàng chủ yếu (minh họa bằng sơ đồ)
- Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất (minh họa bằng sơ đồ).
- Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp:
· Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của bộ máy kế toán.
· Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (minh họa bằng sơ đồ).
· Hình thức sổ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp (minh họa bằng sơ đồ).
· Phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp.
· Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán.
 
2.2. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐƠN VỊ
 
 
Cụ thể theo từng chuyên đề nhưng phải đảm bảo các nội dung:
- Phương pháp phân loại tài sản mà đơn vị đang áp dụng hoặc các loại tài sản hiện có.
- Công tác tổ chức quản lý tài sản liên quan đến chuyên đề đang thực hiện.
- Thủ tục quản lý, cụ thể cho từng loại tài sản.
- Chứng từ kế toán, các sổ kế toán chi tiết, trình tự ghi sổ kế toán chi tiết.
- Tài khoản kế toán ( kể cả tài khoản chi tiết) đang sử dụng tại đơn vị liên quan đến chuyên đề thực tập: nêu công dụng, kết cấu và nội dung của tài khoản, chú ý nhấn mạnh những điểm khác biệt mang nét đặc trưng của đơn vị.
- Phương pháp hạch toán, căn cứ vào hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng và thực tế tổ chức bộ máy kế toán đã được trình bày ở phần 1, phải trình bày rõ cách hạch toán của kế toán từ các chứng từ ban đầu vào các bảng biểu, sổ kế toán, báo cáo kế toán có liên quan.
- Lấy số liệu của một kỳ kế toán gần nhất để minh họa.
Chú ý: Trong phần này phải thể hiện được quy trình luân chuyển, xử lý chứng từ: từ chứng từ gốc ban đầu ghi vào sổ kế toán chi tiết, tổng hợp để lập chứng từ tổng hợp, ghi vào sổ cái các tài khoản có liên quan. Đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp của các tài khoản có liên quan.
 
CHƯƠNG III
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI
 
- So sánh giữa chế độ tài chính, kế toán hiện hành và thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp để nêu các mặt tích cực, các mặt hạn chế trong công tác kế toán của doanh nghiệp.
- Nêu những kiến nghị ( những giải pháp) nhằm hoàn thiện thực tế công tác kế toán của doanh nghiệp.
* Lời kết luận (01 trang)
* Tài liệu tham khảo
 
***Nhận xét của đơn vị thực tập (Phần này tùy từng trường. Có trường yêu cầu đặt phần này lên đầu bản báo cáo. Các bạn nên chú ý nhé :) ) 
- Thời gian thực tập thực tế tại doanh nghiệp.
- Thái độ, tinh thần kỷ luật trong quá trình thực tập.
- Tính thực tiễn của báo cáo thực tập.
- Chữ ký và dấu xác nhận của đơn cị thực tập.
 
Chúc các bạn thành công với bài báo cáo thực tập của mình!